GÜNDEM
Giriş Tarihi : 13-11-2020 16:14   Güncelleme : 13-11-2020 16:14

İPTAL EDİLDİ!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kemer’in Tekirova Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti ormana ait ve halkın denize girebildiği tek alan olan araziyi bin ila 500 yataklı 5 yıldızlı otel karşılığında tahsis edilmesine ilişkin Turizm İmar Planları, Antalya 2. İdare Mahkemesince iptal edildi.

İPTAL EDİLDİ!

Ahmet Duran YENİGÜN

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kemer’in Tekirova Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti ormana ait ve halkın denize girebildiği tek alan olan araziyi bin ila 500 yataklı 5 yıldızlı otel karşılığında tahsis edilmesine ilişkin Tekirova Sivil Toplum Platformu Kurucusu Sami Adaletli’nin de aralarında bulunduğu 9 kişi ve Avukat Tuncay Koç tarafından Antalya 2. İdare Mahkemesi’ne Turizm İmar Planlarının iptaline ilişkin dava açmıştı. Açılan dava sonucu mahkeme Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Turizm İmar Planlarını iptal etti.

Tekirova Sivil Toplum Platformu Kurucusu Sami Adaletli, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Değerli dostlarımız, Kemerli, Tekirovalı ve doğasever arkadaşlarımız... Bildiğiniz üzere 2020 yılı başlarında Kemer İlçesi -Tekirova Mahallesi sınırları içeresinde bulunan ve ormanlık, günübirlik ve caretta kaplumbağaları yuvalama alanlarının birleşiminden oluşan alan, bu haliyle rantiyeye kurban edilmek üzere masaya yatırılmıştı. Talep ve isteklerinizle Tekirova Günübirlik Alanına otel yapılmak istenmesine karşı açtığımız Plan İptal davalarından ilki, vicdanlı Türk Mahkemelerince kabul edilerek, Turizm İmar Planı iptal edilmiştir. Davalıların itiraz hakları saklı olmak üzere, davalara ait yakından takibimiz, hepinizin katkı, görüş ve destekleriyle devam edecektir. Emeği geçen herkese teşekkürler ederiz... Halkın ve doğanın önünde hiç kimsenin önceliği ve de iltiması yoktur... Esas olan kurucu halk ve onun içeresinde yaşamaya mecbur olduğu tabiattır” dedi.

Antalya 2. İdare Mahkemesince verilen karar metni ise şöyle:

“Hüküm veren Antalya 2. İdare Mahkemesince dava dosyası tekemmül ettiğinden davacının yürütmeyi durdurma istemi hakkında karar verilmeyerek ve dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava; PİN:UİP-36643.1 numaralı P25A01A2C pafta sayılı Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içinde Antalya İli, Kemer İlçesi, Tekirova Mahallesi'ne ilişkin yapılan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği işleminin ve söz konusu değişiklikleri onayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme Değerlendirme Kurulu'nun 29.04.2019 tarih 2019/8-9 sayılı kararının 522 sayılı parsel yönünden iptali istemiyle açılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5. maddesinde; nazım imar planı, varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının, genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plan; uygulama imar planı ise, tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plan olarak tanımlanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 6. maddesinde, planlar kapsadıkları alan ve amaçları açısından bölge planları ve imar planları olarak iki ana kategoriye ayrılmış, imar planları da uygulamaya esas olan uygulama imar planları ve bu planın hazırlanmasındaki temel hedefleri, ilkeleri ve arazi kullanım kararlarını belirleyen nazım imar planları olarak sınıflandırılmıştır. Anılan Yasa'nın 8. maddesinde ise planların tanımlanmasına yer verilerek planlar bölge planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı olarak kademelendirilmiş ve alt ölçekli planların üst ölçekli planlarda belirlenen planlama ana ilkelerine, stratejilerine ve kararlarına uyumlu olması zorunluluğu getirilmiştir.

İmar planı insan, toplum, çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağı koruma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek amacıyla hazırlanır ve koşulların zorunlu kıldığı biçimde ve zamanda yasalarda öngörülen yöntemlere uygun olarak değiştirilebilir. Ayrıca imar planları, planlanan yörenin bugünkü durumunun, olanaklarının ve ilerideki gelişmesinin gerçeğe en yakın şekilde saptanabilmesi için coğrafi veriler, beldenin kullanılışı, donatımı ve mali bilgiler gibi konularda yapılacak araştırma ve anket çalışmaları sonucu elde edilecek bilgiler ışığında, çeşitli kentsel işlevler arasında var olan yada sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak, belde halkına iyi yaşama düzeni ve koşulları sağlamak amacıyla, kentin kendine özgü yaşayış biçim ve karakteri, nüfus, alan ve yapı ilişkileri, yörenin gerek çevresiyle gerekse çeşitli alanları arasında olan bağlantıları, halkın sosyal ve kültürel gereksinimleri, güvenlik ve sağlığı ile ilgili konular göz önüne alınarak hazırlanır.

Dava dosyasının incelenmesinden; PİN:UİP-36643.1 numaralı P25A01A2C pafta sayılı Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içinde Antalya İli, Kemer İlçesi, Tekirova Mahallesi'ne ilişkin yapılan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği işleminin ve söz konusu değişiklikleri onayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme Değerlendirme Kurulu'nun 29.04.2019 tarih 2019/8-9 sayılı kararının 522 sayılı parsel yönünden iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan uyuşmazlıkta; uyuşmazlığın çözümü için dava konusu imar planlarının; önceki kullanım kararlarına göre nasıl bir değişiklik getirdiği, dava konusu bölge açısından nasıl sonuçlar doğuracağı, varsa daha üst ölçekli planlara uygun olup olmadığı, plan değişikliklerini zorunlu kılan bir durum bulunup bulunmadığı, planların imar mevzuatına, planlama tekniğine, şehircilik ilkelerine, kamu yararına uygun biçimde yapılıp yapılmadığı hususlarının tespiti amacıyla Mahkememizin 04.02.2020 tarihli kararıyla mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verildiği, ancak davacılar vekilinin 24.02.2020 kayıt tarihli dilekçesinde, ''aynı imar planlarına karşı Antalya 5. İdare Mahkemesi'nin E:2019/387 sayılı dosyasında açılan davada, 10.02.2020 tarihinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldığı ve usul ekonomisi açısından bu davada alınacak bilirkişi raporunun beklenilmesi gerektiği'' ifade edildiği görüldüğünden Mahkememizin 04.02.2020 tarihli ''Y.D. Keşif ve Bilirkişi İncelemesinden Sonra'' kararından 12.03.2020 tarihli kararımızla vazgeçilerek Y.D. İsteminin, Antalya 5. İdare Mahkemesi'nin E:2019/387 sayılı dosyasında Y.D. hakkında karar verilene kadar bekletilmesine karar verildiği, uyuşmazlığa ilişkin Antalya 5. İdare Mahkemesi'nin E:2019/387 sayılı dosyasında açılan davada Yüksek Şehir Plancıları Öğr. Gör. Dr. Sema Doğan, Prof. Dr. Hayat Zengin Çelik ve Prof. Dr. İpek Özbek Sönmez tarafından tanzim olunan 11.05.2020 tarihli bilirkişi raporunda özetle; ''14.11.2018 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 2018-10/15 sayılı kararı ile, 22.11.2012 tarih onanlı planların mahkeme kararı ile iptal edilmesi sonucunda yargı kararlarını yerine getirmek amacıyla Kemer Belediyesince hazırlanan ve Bakanlığa iletilen Tekirova Mahallesinin Beydağları Sahil Milli Parkları sınırları dışına ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kabul edildiği, 25.02.2019 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı 14.11.2018 tarih 2018-10/15 sayılı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararı uyarınca 1/25.000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarını onaylandığı, 04.03.2019-02.04.2019 tarihleri arasında 1/25.000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları Kemer Belediye Başkanlığınca 1 ay süre ile askıya çıkarıldığı, 25.03.2019 tarihinde Kemer Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünün E.25609 sayılı Kemer Belediye Başkanlığına sunduğu yazısında, tamamı Hazine adına kayıtlı 895 parsel nolu taşınmazın, hak sahibi mülkiyetindeki 953 parsel nolu taşınmaz ile şahıs mülkiyetindeki 549 parsel nolu taşınmazın blok halinde tek bir imar adası olarak düzenlenmiş olmasının ileride çıkabilecek hukuki problemlere yol açabileceğini, bu hususun şimdiden çözülebilmesi amacıyla üç farklı mülkiyete konu taşınmazın tek imar adasında gösterilmesi konusunun Kültür ve Turizm Bakanlığınca tekrar değerlendirilmesinin gerektiğini bildirerek, itirazlarının Bakanlığa iletilmesini talep edildiği, 09.04.2019 tarihinde Kemer Belediye Başkanlığının Kültür ve Turizm Bakanlığına yazdığı 07-2000 sayılı yazısı ile, ilgili imar planlarına ilişkin askı ilan tutanağı ile itiraz dilekçeleri Kültür ve Turizm Bakanlığına iletildiği, 29.04.2019 tarihinde 2019/8-9 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığının Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararı doğrultusunda, Antalya İli, Kemer İlçesi, Tekirova Mahallesi 522 parsel ve çevresini kapsayan belirli bir alana ilişkin dava konusu edilen 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği kabul edildiği, 19.06.2019 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı 29.04.2019 tarih ve 2019/8-9 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararı uyarınca 1/25.000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları değişikliğini onaylandığı, 02.07.2019-31.07.2019 tarihleri arasında 1/25.000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri Kemer Belediye Başkanlığınca 1 ay süre ile askıya çıkarıldığı, 05.07.2019-03.08.2019 tarihleri arasında 1/25.000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 30 gün süre ile askıya çıkarıldığı, 02.07.2019 tarihinde Kemer Belediyesi Meclisinin 63 sayılı kararı ile, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 19.06.2019 tarihinde onaylanmış olan Tekirova Mahallesi 522 parsel ve çevresini kapsayan belirli bir alana ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nde “halkın kullanımına açık olabilecek 522 nolu parsel “Günübirlik Alanın (G)” otel ve tatil köyü alanına dahil kullanımlı “Günübirlik Alanına (G1)” dönüştürülerek halkın kullanım imkanının kaldırıldığı, etrafındaki özel mülkiyetlerinde kıyı kullanım haklarının engellendiği gerekçeleri ile askıda bulunan plan değişikliğine itiraz edilmesinin uygun olduğu” kararı kabul edildiği, 24.10.2019 tarihinde Bakanlıkça hazırlanarak onaylanan plan değişikliğine ilişkin itirazlar görüşülerek, Bakanlığın Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 2019/18-4 sayılı, “2634 sayılı Kanun uyarınca ilan edilen Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içinde iddia edildiğinin aksine “Koruma Alan” statüsünde olmayan Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğunda yer alan bir alanda ve Bakanlıkça ilgili mevzuat uyarınca ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak hazırlanan ve onaylanan Tekirova Mahallesi bütüncül planlarına yönelik bir plan değişikliği olması, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlığa tahsisli olan taşınmazların nitelikli bir turizm tesisi yapılmasına olanak sağlayacak şekilde turizm amaçlı değerlendirilmesine esas olacak bir düzenleme olması, bu durumun ülkemizde ve Antalya ili, Kemer ilçesinde turizm gelişimine katkı sağlayacak olması hususları göz önünde” alındığını ifade eden kararı ile, plan değişikliğine yapılan tüm itirazların reddedildiği, Kurulun bu kararına istinaden, aynı tarihte (24.10.2019) Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde Kemer İlçesi Tekirova Mahallesine ait 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları kesinlik kazandığı, plan değişikliğinin davaya konu olan kısmının, 953 ve 549 nolu parseller ile komşusu konumunda ve Hazine mülkiyetinde olan 522 ve 895 nolu taşınmazların bulunduğu alan olduğu, söz konusu taşınmazların Kemer İlçesi, Tekirova Mahallesinin güneyinde konumlandığı ve yakın çevresinde turistik tesislerin yer aldığı, uyuşmazlık konusu alanın batısından Tekirova Caddesinin geçmekte olduğu ve 895 nolu Hazine mülkiyetindeki parselin Tekirova Caddesine cephesinin bulunduğu, davaya konu olan parsel alanlarının kumsal olan sahil alanının bitişiğinde konumlandığı, 953 ile 549 nolu parsellerin ve 552 nolu Hazine mülkiyetindeki parselin en yakın kısımlarının kıyıya yaklaşık 70-90 metre aralığında bir mesafede olduğu; Hazine mülkiyetinde olan 895 nolu parselin ise kıyıya en yakın konumlanan kısmının kıyıya paralel olarak uzanan ve 221 ile tescil harici olan taşınmaz alanını da kapsayan alan olduğu, bu alanın kıyıya en yakın kenarının uzaklığının yaklaşık 66 metre, en uzak kenarının ise yaklaşık 97 metre olduğu, sahilin “Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Alanı” olarak tanımlı olduğu, 953 ve 549 nolu parsel taşınmazlarında inşaatın başlamış olduğu, imar planı değişikliğine göre 953 nolu parselin kuzeyinden geçen 10 metrelik yolun tamamlanmış olduğu, 895 nolu Hazine mülkiyetindeki taşınmazın çam ağaçlarından oluşan dokusu ile Orman niteliğine sahip bir taşınmaz olduğu, bu taşınmazın çevresindeki diğer orman niteliğine sahip alanlarla benzerlik gösterdiği, 522 nolu hazine mülkiyetindeki taşınmazın üzerinde spor ve rekreatif amaçlı tesis alanlarının olduğu ve bu alanın aktif olduğu, bu alanın kuzeyinden bir dere geçmekte olduğu, dere ile 522 nolu taşınmaz arasında kilit taş ile döşenmiş bir yolun bulunduğu, dava konusu alana ilişkin en üst kademeli imar planı, 23.03.2015 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı olup 953 ve 549 nolu parsellerin ve uyuşmazlık konusu edilen Hazine mülkiyetinde olan 895 ve 522 nolu parsellerin “Turizm Tesis Alanı” olarak tanımlandığı, kıyı alanına yakın olan kesimlerinin ise “Günübirlik Alan” olarak tanımlandığının görüldüğü, dava konusu 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğindeki plan kararları inclendiğinde, herbir ölçekteki imar planı değişikliklerinde uyuşmazlık konusu olan parsellere yönelik plan kararlarının “Turizm Tesis Alanı” ve kıyıya yakın kısımlarında da “Günübirlik Tesis Alanı” ile G1 notasyonlu “Günübirlik Tesis Alanı” olarak tanımlanmış olduğu, dava konusu olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 29.04.2019 tarih 2019/8-9 sayılı kararıyla kabul edilerek 24.10.2019 tarihinde son halini alarak yürürlüğe giren 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinde 549 ve 953 nolu parsellerin “Turizm Tesis Alanı” plan kararı ile, uyuşmazlık konusu edilen ve Hazine mülkiyetinde olan 895 ve 522 nolu parsellerin ise büyük bir kısmının “Turizm Tesis Alanı”, kıyıya yakın olan dar bir kesiminin ise G ve G1 notasyonu ile tanımlı “Günübirlik Tesis Alanı” olarak tanımlandığı, Kıyı alanına yakın konumda olan 445 nolu parsel sahil alanında kalan 368 nolu parsel ve 445 nolu ve tamamı kumsal alanı olan 368 nolu parsellerin bulunduğu alanın da G ve G1 notasyonlu “Günübirlik Tesis Alanı” olarak tanımlı olduğu, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kendisinden üst ölçekli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan kararlarına uyumluluğu değerlendirdiğinde; 1/25.000 ölçekli imar planı değişikliğindeki dava konusu edilen alana ilişkin plan kararlarının 1/100.000 çevre düzeni planı kararları ile uyumlu olduğu, dava konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine bakıldığında, 549 ve 953 nolu parsellerin “Turizm Tesis Alanı” plan kararı ile, uyuşmazlık konusu edilen ve hazine mülkiyetinde olan 895 ve 522 nolu parsellerin ise büyük bir kısmının “Turizm Tesis Alanı”, kıyıya yakın olan kesiminin ise G1 notasyonu ile tanımlı “Günübirlik Tesis Alanı” olarak tanımlandığı, plan hükümleri ve plan kararları uyarınca, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin gerek birbirleri ile gerekse kendilerinden üst ölçekli planlar olan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan kararları ile uyumluluk gösterdiği, davaya konu olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 29.04.2019 tarih 2019/8-9 sayılı kararıyla kabul edilerek onaylanan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin birbirleriyle ve üst ölçekli plan olan 1/100.000 çevre düzeni planı kararları ile uyumlu göstermesi nedeniyle, imar planı değişikliklerinin planlar arası hiyerarşik düzen içerisinde ele alınarak hazırlanmış oldukları, dolayısıyla “planların kademeli birliktelik ilkesi”ne uyarlık gösterdikleri kanısına ulaşıldığı, planı değişiklikleri, uyuşmazlık konusu parsellerin yer aldığı tek bir imar adasına yönelik olarak gerçekleştirilmiş bir imar planı değişikliği olduğu, imar planlarına yapılan itirazların Bakanlık tarafından değerlendirmesi sonrasında, imar planları değişiklikleri son şeklini alarak 24.10.2019 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girdiği, 24.01.2019 tarih onanlı yürürlükteki imar planı değişiklikleri, dava konusu edilen ve 29.04.2019 tarihinde Bakanlığın Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararıyla uygun bulunarak 19.06.2019 tarihinde onaylanan imar planı değişikliğindeki plan kararlarını aynen kabul ederek plan kararlarına ve plan hükümlerine (notlarına) taşıdığı, dava konusu imar planı değişikliği, uyuşmazlık konusu imar adasındaki önceki imar planında G notasyonu ile gösterilmiş olan “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımının, G1 notasyonlu “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımında ve kıyı boyunca tanımlanmasına yönelik yapılmış bir değişiklik olduğu, imar planı değişiklikleri ve ilgili belgeler incelendiğinde, dava konusu değişiklik işleminin 953 ve 549 nolu parseller ile hazine mülkiyetinde olan 895 ve 522 nolu parseller ve özel mülkiyete konu olan 445 nolu parsellerin yer aldığı imar adasındaki plan değişiklik kararına yönelik olduğunun anlaşıldığı, davacı tarafın adı geçen bu imar adasındaki plan değişikliğine yönelik temel itiraz konusunu, Hazineye ait 895 nolu parselin yine Hazineye ait 522 nolu parselle birleşerek bir kısım alanın “Fonksiyon Ayrım Çizigisi” ile ayrılmak suretiyle sınırları kıyı alanına doğru yayılan G1 notasyonlu “Günübirlik Tesis Alanı” plan kararının getirilmiş olmasının oluşturduğu, itiraz konusunu “Günübirlik Tesis Alanı”nda yapılan değişiklik oluşturması nedeniyle, bilirkişi heyetimiz değerlendirmesini sadece “Günübirlik Tesis Alanları” özelinde yaptığı, planlarda, plan değişikliğine konu olan imar adasının kuzey kısmında bulunan ve mülkiyeti hazineye ait olan 522 nolu parselde G notasyonlu “Günübirlik Tesis Alanı” tanımlı iken, imar adasının diğer parsel alanları (895, 953, 549 ve 445 nolu parseller) günübirlik tesis alanından ada ayrım çizgisi (kademe hattı) ile ayrıştırılarak “Turizm Tesis Alanı” kullanımında tanımlandığı, her bir ölçeğin plan hükümleri ölçeğinin gerektirdiği detayda olmakla birlikte, genel hatlarıyla plan değişikliği öncesindeki imar planlarının plan notlarında “Günübirlik Tesis Alanları”nda, konaklama tesislerinin yapılamayacağı, sadece günübirlik kullanıma yönelik plaj tesisleri, lokanta, çayhane gibi tesis alanlarının yapılabileceği hükme bağlandığı, 25.02.2019 tarih onanlı imar planlarında; uyuşmazlık konusu “Günübirlik Tesis Alanı” kullanım kararlarına yönelik plan hükümleri; 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında; “Bu alanda konaklama tesisleri yapılamaz. Yalnız günübirlik kullanıma yönelik plaj tesisleri düzenlemeleri, lokanta, gazino, çay bahçesi vb. tesisler yapılabilir. Bu alanda yapılaşma koşulları alt ölçekli planlarda belirlenecektir.” alt ölçekli imar planlarında (1/5000 ve 1/1000 ölçekli);“Bu alanlarda konaklama üniteleri içerme yen sadece günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan duş, gölgelik, soyunma kabini, WC, büfe, lokanta, pastahane, çayhane, yüzme havuzu vb tesisler yapılabilir. Günübirlik tesis alanı içinde ada bazında uygulama yapılacaktır. Bu alan içerisinde ada bütününe yönelik olarak hazırlanacak olan vaziyet planı ve mimari proje belediyesi tarafından onaylanmadan uygulama yapılamaz. E=0,05, Yençok:4.50 (1 kat), asma kat yapılması halinde 5.50 m.dir.” olarak tanımlı olduğu, bu imar planı değişikliklerinde, önceki imar planlarındaki bahsi geçen “Günübirlik Tesis Alanı” kararı alansal büyüklüğü, konumu ve yapılanma koşulları itibariyle değişikliğe uğradığı; “Fonksiyon Ayrım Çizgisi” ile imar adasındaki “Turizm Tesis Alanı” tanımlı alandan ayrılarak önceki planda Hazine mülkiyetindeki 522 nolu parselin tamamında G notasyonu ile tanımlı olan “Günübirlik Tesis Alanı”nın kuzeybatısındaki 895 nolu Hazine parseline yakın olan bir kısım alanı “Turizm Tesis Alanı” olarak, kıyıya yakın olan güneydoğusundaki alanı ise G1 notasyonlu “Günübirlik Tesis Alanı” olarak tanımlandığı, G1 notasyonlu “Günübirlik Tesis Alanı” önceki imar planından farklı olarak kıyı boyunca devam ettirilmiş, böylece önceki planda “Turizm Tesis Alanı” kullanım kararı ile tanımlı kıyı boyu parsel alanları G1 “Günübirlik Tesis Alanı” kullanım kararı ile tanımlandığı, böylece imar planı değişikliği ile G notasyonlu “Günübirlik Tesis Alanı” yerini daha geniş bir alanda tanımlanan G1 notasyonlu “Günübirlik Tesis Alanı”na bıraktığı, G notasyonlu “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı ise, sadece kıyı boyunca devam eden küçük bir alanda (445 nolu parselin denk geldiği alan) tanımlandığı, imar planı değişikliğinde G1 “Günübirlik Tesis Alanı” plan kararına yönelik getirilen değişikliğinin yanı sıra, plan gösteriminde de değişiklik yapıldığı, önceki planda tek bir alan olarak gösterilen “Turizm Tesis Alanı” kullanımı, ada ayrım çizgisi (kademe hattı) ile ayrıştırılarak, bir imar adasında iki “Turizm Tesis Alanı” parseli oluşturacak şekilde gösterildiği, imar planı değişikliğinde, önceki imar planından farklı olarak, her iki “Turizm Tesis Alanı” parselinin “Yapı Yaklaşma Sınırı”nın da ayrı ayrı tanımlanmış olduğunun görüldüğü, G1 “Günübirlik Tesis Alanı” da “Fonksiyon Ayrım Çizgisi” olarak tanımlanan bir gösterim ile turizm alanı tanımlı olan parsellerden ayrıştırıldığı, dava konusu 19.06.2019 tarih onanlı imar planı değişiklikleri sonrasında, imar planlarına yapılan itirazlar değerlendirilmiş, yapılan itirazların tümü Kültür ve Turizm Bakanlığının Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 24.10.2019 tarih 2019/18-1 sayılı kararı ile reddedildiği, bu karara istinaden ilgili Bakanlık Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde Kemer İlçesi Tekirova Mahallesine yönelik 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını onayladığı, bu planlar 25.02.2019 tarihli imar planı kararları ve plan hükümleri ile, dava konusu olan 19.06.2019 tarih onanlı imar planı değişiklik kararlarını ve plan hükümlerini kabul ettiği, plan değişiklikleriyle günübirlik tanımlı alanlar kıyı boyunca kesintisiz değil, kesintili bir şekilde devam ettirildiği, plan değişikliğinde yer alan imar adası formu, imar adasını çevreleyen yollar ve yol genişlikleri, uyuşmazlık konusu olan ve davacı tarafından belirtilen imar adasının kuzeyinden geçen 10 metre olarak sonu otopark ile biten ve devamında kıyıya doğru 7 metre olarak devam eden yaya yolu, önceki imar planındaki gibi aynen kabul edildiği, uyuşmazlık konusu olan imar adasının kuzeyinden geçen 10 metre olup kıyıya doğru 7 metre yaya yoluna dönüşen yol, imar planı değişikliği onama sınırı dışında bırakıldığı, bu plan hükümleri ile, imar planı değişikliği G1 koşullu “Günübirlik Tesis Alanı” tanımlayarak, önceki imar planından farklı bir yoğunlukta ve kullanım biçiminde yeni bir günübirlik alan tanımı getirildiği, önceki imar planında 522 nolu parselin tamamı E=0,05, Yençok:4,50 m (asma kat yapılması halinde 5.50.m) yapılanma koşuluyla tanımlı G notasyonlu “Günübirlik Tesis Alanı” olarak tanımlı olduğu, ancak, imar planı değişikliği, önceden 522 nolu parsel alanında E:0,05, Yençok:4.50 m, ara kat yapılması halinde 5.50 m. yapılaşma koşulu ile tanımlı G notasyonlu “Günübirlik Tesis Alanı” kararını değiştirmiş, yerine 895 nolu parselin büyük bir kısmında tanımlı olan “Turizm Tesis Alanı”nın bir devamı niteliğinde ve G1 alanının %20’sini geçmeyecek bir yapı yoğunluğu ile yapılaşabilecek G1 notasyonlu “Günübirlik Tesis Alanı”nı getirildiği, plan değişikliğinde belirtilen bu yapı yoğunluğu ile, önceki planda G notasyonuyla tanımlı kullanım için getirilen yapı yoğunluk değerinden daha yüksek bir yapı yoğunluğu tanımlandığı, “Günübirlik Tesis Alanı” yapı yoğunluğunun 4 kat artırıldığı, imar planı değişikliğinin içeriğine yönelik ve gerekçesine yönelik belirtilen bilgiler doğrultusunda, dava konusu imar planı değişikliği işlemi değerlendirildiğinde, yapılan değişiklik işleminin davalı idarenin savunmasında da ifade ettiği üzere, hazine mülkiyetinde olan ve kullanım hakkı Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmiş olan 895 ve 522 nolu parselleri özelinde bir işlem olduğunun anlaşıldığı, yapılan plan değişikliğinin belli parsellere yönelik olması, G” “Günübirlik Tesis Alanı”nın sadece 895 nolu parselin isabet ettiği kısmında tanımlanmış olmasından, kıyı boyu devam diğer alanlarda farklı kullanım kararlarının tanımlanmasından da anlaşıldığı, dava konusu imar planı değişikliği ise, belli mülkiyetler özelinde gerçekleştirilmiş olan bir planlama anlayışıyla yapıldığı, bu sebeplerle, yapılan plan değişikliğinin bir zorunluluktan kaynaklı olarak gerçekleştirilen bir plan değişikliği olmadığı, değişiklik işleminin imar mevzuatında imar planı değişiklik gerekçelerini sağlamadığı, imar planı değişikliği ile tanımlanan G1 koşullu “Günübirlik Tesis Alanı” yoğunluk kararları itibariyle imar mevzuatına uyarlık göstermekte olduğu, ne var ki; plan değişikliği ile G1 “Günübirlik Tesis Alanı”nda tanımlanan yoğunluk artışı planlama ilkeleri açısından uygunluk göstermediği, dava konusu G1 “Günübirlik Tesis Alanı”nı “Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Alanı Tampon Bölge Sınırı” içinde yer aldığı, bu karakteri ile hassas bir doğal dengeye sahip bir alanda konumlandığı, planlama ilkeleri açısından hassas ve oldukça kırılgan bir yapıya sahip olan böylesi alanlarda plan değişikliği ile yoğunluk artışına gidilmesi, bu alanların doğal dengesine zarar verecek ve korunamamasına yol açacağı, bu sebeple, her ne kadar imar mevzuatı hükümlerine göre tanımlanabilir bir yoğunluk değeri ise de, plan değişikliği işlemi ile getirilen G1 “Günübirlik Tesis Alanı”na ilişkin yoğunluk artışı, hassas doğal bir karaktere sahip bir alanda gerçekleştirilmiş bir yoğunluk artışı olması sebebiyle, planlama ilkelerine uygunluk göstermediği, imar planı değişikliğinin plan hükümlerinde G1 koşullu “Günübirlik Tesis Alanı” aynı parseldeki turizm tesis alanının bir devamı niteliğinde tesisin tamamlayıcısı olarak tanımlanmış olması gerek Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğine, gerekse planlama ilkeleri ve kamu yararına uygunluk arz etmediği, imar planı değişikliğinin plan hükümlerinde G1 koşullu “Günübirlik Tesis Alanı” aynı parseldeki turizm tesis alanının bir devamı niteliğinde tesisin tamamlayıcısı olarak tanımlanmış olması ile, G1 “Günübirlik Tesis Alanı” kullanımı toplumun her kesimine açık olarak kullanılabilecek bir tesis olmaktan uzaklaştırıldığı, “Günübirlik Tesis Alanı”na G1 koşulu getirilmek suretiyle, Kıyı Kanununun “Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.” ilkesine ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte yer alan “sahil şeridinin ikinci 50 metrelik kesiminde toplumun yararlanmasına açık olmak şartı”na aykırı bir plan hükmü tanımlandığı, plan notlarında yer alan G1 koşullu “Günübirlik Tesis Alanı”na yönelik geliştirilen kullanım kararının konumu ve plan koşulları incelendiğinde, yapılan plan değişikliği ile tanımlanan G1 “Günübirlik Tesis Alanı” yapılaşma yoğunluğunun imar mevzuatı hükümlerine uygun olarak tanımlanmış olmasına rağmen; G1 “Günübirlik Tesis Alanı” kullanım kararının aynı parselde yer alan konaklama tesisinin devamı niteliğinde ve tamamlayıcısı olarak ele alınması ile, önceki planda toplumun her kesiminin kullanımına açık olarak tanımlanmış olan G notasyonlu “Günübirlik Tesis Alanı”nın ortadan kaldırıldığı, ancak turizm tesisinden yararlanacak olanların kullanımına açık alanların oluşturulduğu, Kıyı Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri uyarınca sahil şeridinin ikinci 50 metresinde kıyı boyunca devamlılığının sağlanması gereken günübirlik alanların devamlılığının sağlanamadığı, G notasyonlu “Günübirlik Tesis Alanı” kullanım kararına göre 4 kat daha fazla inşaat yoğunluğunun getirildiği, Kaplumbağaların Üreme Tampon Bölgesi olan, dolayısıyla hassas bir doğal yapıya sahip olan bu alandaki doğal yapıyı zedeleyecek nitelikte bir yoğunluk artışı tanımlandığı, bu haliyle, dava konusu plan değişikliğinin; imar mevzuatı ve kamu yararı ilkesi kapsamında gerçekleşmemiş olması nedeniyle, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu, dava konusu imar planı değişikliği plan tekniği açısından değerlendirildiğinde de, söz konusu imar planı değişikliğinin plan tekniklerine uygun bir şekilde hazırlanmadığı, şöyle ki; planlama tekniği açısından imar planı değişiklikleri dahil her türlü imar planları hazırlanırken belli planlama süreçlerinin takip edilmesi gerektiği, planlar ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda, planı ve/veya değişiklik yapılacak alana yönelik ilgili bilge ve belgeler doğrultusunda plan notları, plan gösteri ve plan açıklama raporu ile bir bütün olarak hazırlanmak durumunda olduğu, plan raporları planlamanın sürecini de tarif eden yazılı dökümanlar olmak durumunda oldukları, planlama sürecine yönelik hususlar Mekansal Yapım Yönetmeliğinde ayrıntıları ile açıklanmış olup 9. maddesi “Plan raporu”nda yer alması gereken hususları ifade ettiği, dava dosyasında dava konusu plan değişikliğine yönelik olarak ayrıca bir plan raporu yer almadığı, aynı zamanda, adı geçen plan değişikliğini aynen planlara yansıtan yürürlükteki imar planlarının plan açıklama raporunda da davaya konu olan plan değişiklik gerekçesi ve gereklilik analizlerine yer verilmediği, buradan da, yapılan değişiklik gerekçesinin herhangi bir ön çalışma araştırma, teknik inceleme, bölgeye yönelik değerlendirme, projeksiyon ve benzeri nitelikte veri aktarımı doğrultusunda yapılmamış olduğunun anlaşıldığı, dolayısıyla, yapılan incelemede plan açıklama raporunun beklenen böyle bir teknik içeriği ortaya koyamadığı ve mevzuatta tanımlanan içeriğe de uygun olmadığı'' yönünde kanaat belirtilmiştir.

Bu durumda; dava dosyasında yer alan bilgi-belgelerin ve Antalya 5. İdare Mahkemesi'nin E:2019/387 sayılı dosyasında açılan davada alınan bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu imar planı değişikliklerinin; parsel ölçeğinde ve belli parseller özelinde yapılan bir değişiklik işlemi olduğu, yerleşmenin sorunlarını çözmeye yönelik ve/veya teknik ve nesnel gerekçelere dayalı olarak hazırlanmış bir işlem olmadığı, bu doğrultuda mevzuatta tanımlanan plan değişikliği zorunluluk koşullarını sağlamadığı, dayanağını oluşturan G1 “Günübirlik Tesis Alanı”nın aynı parsel üzerinde konumlandırılan turizm tesisinin tamamlayıcısı olarak işlev görecek olmasının “Günübirlik” anlayışıyla uyarlılık göstermediği, dayanağını oluşturan G1 “Günübirlik Tesis Alanı”nın aynı parseldeki turizm tesisinin tamamlayıcısı olarak tanımlanmasının, 3830 sayılı Kıyı Kanununa Dair Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen “toplumun yararlanmasına açık olmak şartı”na aykırılık oluşturduğu, dayanağını oluşturan G1 “Günübirlik Tesis Alanı”nın imar planında imar mevzuatı hükümlerine ve “Günübirlik” anlayışına uyarlı bir şekilde tanımlanmış olan günübirlik alanlarının sahil şeridi boyunca sürekliliğini kesintiye uğrattığı, bu durumun ise planlama alanında günübirlik alanların devamlılığını zedelediği, dayanağını oluşturan G1 “Günübirlik Tesis Alanı”nın önceki imar planında yer alan G notasyonlu “Günübirlik Tesis Alanı” kullanım kararına göre 4 kat daha fazla inşaat yoğunluğunu getirildiği, bunun ise; hassas bir doğal yapıya sahip olan bu alandaki doğal yapıyı zedeleyecek nitelikte bir yoğunluk artışına yol açacağı, plan raporunda yapılan değişikliğe dair herhangi bir ön çalışma araştırma, teknik inceleme, bölgeye yönelik değerlendirme, projeksiyon ve benzeri nitelikte veri aktarımı bulunmadığı, bu yönüyle raporun mevzuatta tanımlanan rapor içeriğine uygun olmayan yetersiz bir nitelik taşıdığı, dolayısıyla bahse konu planların imar mevzuatına, planlama tekniğine, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı anlaşıldığından tesis olunan dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemlerin iptaline oybirliğiyle karar verildi."