DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Av. Ertuğrul Yalçın
Av. Ertuğrul Yalçın
Giriş Tarihi : 16-03-2018 07:03

Tüketicinin korunması hakkındaki kanunda Kampanyalı Satışlar

Kampanyalı Satışlar 4077 Sayılı Kanun’un 7. Maddesinde düzenlenmiştir. Kampanyalı Satış; gazete, radyo, televizyon ilânı ve benzeri yollarla tüketiciye duyurularak düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul edilmesi ve malın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle yapılan satımdır.

Kampanyalı satış Şartları;

a) Gazete, Radyo, Televizyon İlanı veya Benzer Yollarla Duyurulması

Bu maddeye göre; kampanyalı satışlardan bahsedebilmek için bu tür satışların “gazete, radyo, televizyon ilanı ve benzeri yollarla tüketiciye duyurularak düzenlenmesi” gerekmektedir. Öncelikle satış için duyuru veya ilan yapma önkoşulu yerine getirilmelidir.

b) Malın Veya Hizmetin Daha Sonra Teslim Veya İfa Edilmesi

Üretici, ithalatçı ve satıcıların düzenlediği satışlarda “daha sonra teslim” olgusu söz konusu olmadığı sürece bu satılın kampanyalı satış olarak değerlendirilmesi mümkün olmamaktadır.

Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te asıl unsurun “malın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi” olduğu öne çıkartılarak “Bu Yönetmelik hükümleri, kampanyalı satışlar ile kampanyalı satış olarak nitelendirilmeyen ancak, malın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle yapılan her türlü satışı ve bu satışları yapan gerçek veya tüzel kişilere ilişkin uygulama esaslarını kapsar” ibaresi kullanılmıştır.

Dolayısıyla sözleşme kurulduğu anda teslim veya ifa edilen mal veya hizmetler kampanyalı satış sözleşmesinin konusunu oluşturmaz.

Sözleşmenin Yazılı Yapılması Zorunluluğu;

Kampanyalı Satışların yazılı yapılması gerektiği hem Kanun’un 7. Maddesi’nde, hem de Kampanyalı Satışlara İlişkin Usul ve Esasları Avukatlar İçin - 86 - Hakkında Yönetmelik’in 6. Maddesinde açıkça belirtilmiştir. Buna göre; Kampanyalı satışlarda satıcı veya sağlayıcı aşağıdaki bilgileri yazılı olarak bildirmek ve taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermek zorundadır.

a) Tüketicinin ve kampanyayı düzenleyenin isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,

b) Sözleşmenin düzenlendiği tarih,

c) Mal veya hizmetin Türk Lirası olarak peşin satış fiyatı,

d) Mal veya hizmetin Türk Lirası olarak toplam satış fiyatı,

e) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuzunu geçmemek üzere gecikme faizi oranı,

f) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,

g) Ön ödeme tutarı, h) Ödeme planı,

i) Kampanya bitiş tarihi,

j) Mal veya hizmetin teslim veya ifa tarihi ve şekli,

k) Mal veya hizmetin marka, model, renk ve benzeri ayırıcı özellikleri,

l) Tüketicinin ödemelerinin, malın teslim ve hizmetin ifa edileceği tarihe kadar sigorta ettirilmesi veya banka teminatı altına alınmasına ilişkin şartlar. Bu şartların hepsinin bir arada olması ile kampanyalı satıştan söz edilebilir. Aksi halde sözleşme kampanyalı satış olarak nitelendirilemez.

Sorumluluk;

Kanun’un Kampanyalı Satışlar maddesinin 3. fıkrası 21.02.2007 tarih ve 5582 Sayılı Kanun’la değiştirilerek ilan ve taahhüt edilen mal veya hizmetin teslimatının veya ifasının hiç ya da gereği gibi yapılmaması durumunda satıcı, sağlayıcı, bayi, acente, imalatçı- üretici ve ithalatçı yanında kredi veren müteselsilen sorumlu hale getirilmiş ve bu maddenin kapsamı genişletilerek “konut finansmanı” da kampanyalı satışlara dahil edilmiştir.

Buna göre; “İlan ve taahhüt edilen konutun teslimatının hiç, gereği gibi ya da zamanında yapılmaması durumunda, 10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre kredi veren konut finansmanı kuruluşu, satıcı, sağlayıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici, ithalatçı ile birlikte, kullandırdığı kredi miktarı kadar müteselsilen sorumludur.

Konut finansmanı kuruluşları tarafından 10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre verilen kredilerin devrolması halinde dahi, kredi veren konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu devam eder. Krediyi devralan kuruluş bu madde kapsamında sorumlu olmaz.” Üreticinin satıcı yanında müteselsilen kampanyalı satıştan sorumlu olması için bu kampanyalı satıştan haberinin olması ve aynı zamanda tüketicinin de kampanyalı satış koşullarının yerine getirmiş olması gerekmektedir. Yargıtay kararlarına göre üretici-imalatçının Kampanyalı satışlardan satıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olabilmesi için “ortada bir kampanyalı satışın bulunması ve tüketici tarafından da kampanyalı satış koşullarının yerine getirilmiş olması gerekir.

Satıcı tarafından üretici firmanın bilgisi dışında yapılan kampanyalı satıştan üretici firmanın sorumlu tutulmasına yasal olanak bulunmamaktadır.” Malın teslim ya da hizmetin ifa süresi sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren hiçbir şekilde on iki ayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallar için ise otuz ayı geçemez. Satıcı veya sağlayıcı mal veya hizmeti teslim veya ifa edeceği tarihe kadar olan tüketicinin toplam ödemelerinin karşılığını sigorta ettirmek veya banka teminat mektubu vermek zorundadır. Tüketicinin ödemeye ilişkin tüm edimlerini yerine getirmesi durumunda, malın teslimi ya da hizmetin ifası, ödemenin bitimini takiben en geç bir ay içerisinde yapılmak zorundadır.

Cayma Hakkı;

Tüketici kampanyadan ayrılmaya karar verdikten sonra kampanyayı düzenleyen, mal veya hizmetin tüketiciye teslim tarihini geçmemek şartıyla tüketicinin o ana kadar ödediği tüm bedeli ödemekle ve kıymetli evrakı geri vermekle yükümlüdür. Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça, ön ödeme tutarı, mal veya hizmetin satış bedelinin yüzde kırkından fazla olamaz.

Taksitli Kampanyalı Satışlar;

Kampanyalı Satışlara İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 9. Maddesinde düzenlenmiştir. Taksitli kampanyalı satışlarda, tüketici borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hakkına sahiptir. Tüketici aynı zamanda bir taksit miktarından az olmamak şartıyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir. Her iki durumda da satıcı veya sağlayıcı ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür. Satıcı veya sağlayıcı taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını sözleşmeye koyacağı bir şartla saklı tutmuşsa, bu hak ancak,

a) Satıcı veya sağlayıcının sözleşmeden doğan edimlerini yerine getirmiş olması,

b) Tüketicinin birbirini takip eden en az iki taksiti ödemede temerrüde düşmesi ve ödenmeyen taksit toplamının satış bedelinin en az onda biri olması,

c) Tüketiciye kalan borçlarını ödemesi için bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunulması halinde kullanılabilir. Kampanyalı Satışlara İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kampanyalı satışları da kendi içinde ikiye ayırmıştır. Bunlar;

a) İzne tabi kampanyalı satışlar

b) İzne tabi olmayan kampanyalı satışlar;

İki satış şekli arasındaki ayırıcı fark Bakanlık’tan alınacak izindir. İzne tabi satışlar sadece belli ürün ve hizmet satışları için kabul edilmektedir. Hangi satışlar için izin gerektiği de Bakanlığın yayımlamış olduğu yönetmelikte sayılarak gösterilmiştir. Bunlar; konut ve tatil amaçlı taşınmaz, motosiklet, otomobil ve minibüs satışlarıdır. Eğer bunlara ilişkin kampanya yapılacaksa Bakanlık’tan önceden “Kampanyalı Satış İzin Belgesi” almak gereklidir. Kampanyalı satış ülke genelinde yapılacaksa Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünden yerel düzeyde yapılacaksa İl Müdürlüğüne başvuru yapacaklardır. İzne tabi olsun ya da olmasın tüm kampanyalı satışlarda yasal bir takım yükümlülüklerin yerine getirilmesi gereklidir. Örneğin; yazılı sözleşme yapmak, kampanya başlangıç ve bitiş tarihleri ile mal ya da hizmetin teslim tarihi ve ifa şeklini göstermek, mal ya da hizmet teslim edilinceye kadar tüketicinin yaptığı ödemeleri sigortalamak, Bakanlık’tan bir izin alınmışsa bu izin belgesini reklam ve ilanlarda kullanmamak, mal teslim edilmeden cayma hakkı kullanılırsa yapılan ödemeleri iade etmek, mal yada hizmetin ifa süresini sözleşmeden itibaren 12 ayı (konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda 30 ay) geçirmemek vs. gibi. Bu nedenle satış “kampanyalı satış” değilse; yukarıda sayılan yükümlülükleri yerine getirme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak her ne kadar ortada gerçek bir kampanyalı satış olmasa bile doğrudan “tüketiciyi” hedef alan ve gazete, radyo, televizyon ilanı ve benzeri yollarla yapılacak satışı teşvik amaçlı kampanyalar ve kura çekmek suretiyle veya başka bir şekilde teslim tarihlerinin belirlendiği satış türüne de Kampanyalı Satışlara İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

KAPIDAN SATIŞLAR

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8. maddesi Kapıdan satışlar başlığı ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre; kapıdan satışın işyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında yapılan satımlar olduğu ifade edilmektedir. Maddenin ikinci fıkrasında; Bakanlığın, kapıdan satışlarda aranılacak nitelikleri, bu kanuna tabi olan ve olmayan kapıdan satışları ve kapıdan satışlara ilişkin uygulama usul ve esasları belirlediği hususu hükme bağlanmıştır.

Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinde bu yönetmelik kapsamında faaliyette bulunan satıcı veya sağlayıcıların merkezlerinin bulunduğu ildeki müdürlüklere başvurarak kapıdan satış yetki belgesi almak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

Başvuru Sırasında Satıcı Veya Sağlayıcılardan İstenen Belgeler:

a) Bakanlığın internet sayfasında ilan edilen örneğe uygun iki adet kapıdan satış yetki belgesi,

b) Tüketicilerin cayma hakkını iletebileceği adres ve telefon bilgileri,

c) Kapıdan satışa konu olacak mal veya hizmetin listesi,

ç) Kapıdan satış yapılması öngörülen il veya iller,

d) Tüketicilerin ödemelerini yapabilecekleri banka, posta ve benzeri hesap bilgileri,

e) Satıcı veya sağlayıcı temsil etmeye yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,

f) Satıcı veya sağlayıcının kayıtlı olduğu odadan alacağı faaliyet belgesi,

g) Satıcı veya sağlayıcının kayıtlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası.

Satıcı veya sağlayıcılara yukarıda belirtilen bilgi ve belgeleri müdürlüklere sunmaları ve müdürlüklerin yapacağı değerlendirmeler sonucunda “Kapıdan Satış Yetki Belgesi” verilir. Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde Kapıdan Satış Yetki Belgesinin geçerlilik süresinin 2 yıl olduğu belirtilmiştir. Yönetmeliğin 8. maddesinde; yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi sonucunda yapılacak uyarıya rağmen, söz konusu aykırılıkların en geç otuz gün içerisinde düzeltilmemesi halinde, ilgili satıcı veya sağlayıcının kapıdan satış yetki belgesinin iptal edileceği ve bu firmalara 1 yıl süre ile kapıdan satış yetki belgesi verilmeyeceği düzenlenmiştir.

Cayma Bildirimi:

Kapıdan Satışlarda; tüketici, teslim aldığı tarihten 7 gün içerisinde malı kabul etmek veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbesttir. Hizmetlerin satımında ise bu süre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcı, kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Satıcı, cayma bildirimi kendisine ulaştığı andan itibaren yirmi gün içerisinde malı geri almakla yükümlüdür.

Yönetmeliğin 11. maddesinde; 07.03.2011 tarih 27867 s. R.G. yapılan değişiklik ile; satıcı veya sağlayıcıların tüketici ile yapmış olduğu kapıdan satış sözleşmelerini 3 yıl süre ile saklamak zorunda oldukları, sözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğinin ispat yükümlülüğünün satıcı veya sağlayıcıya ait olduğu şeklinde düzenleme yapılmıştır. Aynı maddede firmaların yönetmeliğe aykırı uygulamalarının bulunması halinde tüketicinin cayma hakkını kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı olmadığı da düzenlenmiştir.

Sözleşme Şartları:

4077 Sayılı Kanun’un 9. maddesinde ve Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinde; Kapıdan Satış Sözleşmesinin şekil şartları hükme bağlanmıştır. Buna Avukatlar İçin - 98 - göre; tüketici ile satıcı veya sağlayıcı arasında yazılı bir sözleşme yapılması ve söz konusu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Ayrıca şu şartların yer alması zorunludur:

a) Tüketicinin ve satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,

b) Sözleşmenin düzenlendiği tarih,

c) Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi,

d) Malın veya hizmetin vergiler dahil Türk Lirası olarak peşin satış fiyatı,

e) Sözleşme konusu mal veya hizmetin nitelik ve niceliğine ilişkin açıklayıcı bilgiler,

f) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres,

g) Cayma hakkını belirten en az on altı punto koyu siyah harflerle yazılan; “Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.” İbaresi,

h) Tüketicilerin ödemelerini yapabilecekleri banka, posta ve benzeri hesap bilgileri,

ı) Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusunda başvuruların, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabileceğine ilişkin bilgi, Burada önemli olan bir diğer husus; tüketicinin sözleşmede yer alan tarih kısmını kendi el yazısı ile yazmış olmasıdır. Uygulamada firmaların bu kısımları tüketiciye doldurtmadıkları görülmektedir.

Sözleşmede belirlenen şartların sonradan hiçbir şekilde ve şartta tüketici aleyhine değiştirilemeyeceği de hükme bağlanmıştır. Ayrıca yönetmelikte 07.03.2011 tarih 27867 s. R.G. de yayımlanan değişikliğe göre; satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeyi tüketicinin imzalamasını ve sözleşme tarihi ile “ Sözleşmenin bir nüshasını elden teslim aldım ve yedi gün içinde satıştan vazgeçme hakkının olduğu konusunda bilgilendirildim.” İbaresini tüketicinin kendi el yazısı ile yazmasını sağlamak zorundadır. Ayrıca cayma hakkını belirten ibarenin sözleşmenin birinci sayfasında yer alması zorunluluğu da düzenlenmiştir. Yine uygulamada cayma bildiriminin sözleşmenin birinci sayfasında yer almadığı görülmektedir. Söz konusu kapıdan satışların taksitle yapılması da mümkündür. Bu durumda yönetmeliğin 6. maddesinde bulunan, yukarıda ifade ettiğimiz unsurlardan başka unsurların da bulunması zorunludur.

Bunlar;

a) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek tüm vergiler dahil Türk Lirası olarak toplam satış fiyatı,

b) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı,

c) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,

d) Ödeme Planı Satıcı veya sağlayıcı, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep edebilir. Ancak; satıcı veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması, tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksiti ödemede temerrüde düşmesi ve ödenmeyen taksit toplamının satış bedelinin en az onda biri olması, tüketiciye kalan borçlarını ödemesi için bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması halinde satıcı veya sağlayıcı bu durumdan yararlanabilmektedir.

NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Fenerbahçe716
 • 2Altay715
 • 3Beşiktaş714
 • 4Trabzonspor614
 • 5Hatayspor713
 • 6Konyaspor612
 • 7Alanyaspor612
 • 8Kayserispor711
 • 9Fatih Karagümrük711
 • 10Galatasaray711
 • 11Sivasspor79
 • 12Adana Demirspor79
 • 13Antalyaspor78
 • 14Gaziantep FK78
 • 15Başakşehir FK76
 • 16Yeni Malatyaspor76
 • 17Kasımpaşa65
 • 18Göztepe75
 • 19Giresunspor72
 • 20Çaykur Rizespor71
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
e-gazete
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA