Advert
GÜNDEM
Giriş Tarihi : 06-11-2018 00:42   Güncelleme : 06-11-2018 00:42

Sayıştay Raporunda Çarpıcı Tespitler

Kemer Belediyesi’ne 2017 yılına ilişkin Sayıştay raporu ile çarpıcı tespitler iletildi. İşte o tespitlerin yalnızca bir bölümü Kasım ayı meclis toplantısında Ak Partili Belediye Meclis üyeleri tarafından dile getirilmişti. Bu yılın Ekim ayında yayımlanan 92 sayfalık Sayıştay Denetim Raporu’nda yer alan 18 maddelik çarpıcı tespit ve değerlendirmeleri Kemer Gözcü Gazetesi derledi.

Sayıştay Raporunda Çarpıcı Tespitler

Ahmet Duran YENİGÜN

Kemer Belediyesi’ne 2017 yılına ilişkin Sayıştay raporu ile çarpıcı tespitler iletildi. İşte o tespitlerin yalnızca bir bölümü Kasım ayı meclis toplantısında Ak Partili Belediye Meclis üyeleri tarafından dile getirilmişti. 
Bu yılın Ekim ayında yayımlanan 92 sayfalık Sayıştay Denetim Raporu’nda yer alan 18 maddelik çarpıcı tespit ve değerlendirmeleri Kemer Gözcü Gazetesi derledi. 

İŞTE O DEĞERLENDİRMELERİN BAŞLIKLARI;

GECEKONDU FONU HESABI AMACI DIŞINDA KULLANILDI

Bulguda açıklandığı üzere; 775 sayılı Kanunun 12’nci maddesi gereği fon hesabında toplanan paraların, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının izni alınmak şartıyla Kanunun 13’üncü maddesinde sayılan amaçlar için kullanılması gerekmektedir. İdare cevabında öne sürülen gerekçelerle hesaptan para kullanılması mümkün değildir. 102 Banka Hesabında kayıtlı tutarlardan 1.407.141,62 TL’sinin amacı dışında kullanılması sonucu mali tablolarda aynı tutarda hata meydana gelmiştir. Bulgu konusu hususun devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

EĞLENCE VERGİSİ TAHAKKUK KAYITLARI YAPILMAMIŞ 

Kurumca tahsil edilen eğlence vergilerinin 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabına tahakkuk kayıtlarının yapılmadığı görülmüştür. Bulguda açıklandığı üzere, eğlence vergisi tahakkuk tutarlarının 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabına kayıtlarının yapılması gerekmekte olup idare cevabında da tahakkuk icmal raporları doğrultusunda tahakkuk kayıtlarının yapılmaya başlandığı ifade edilmiştir.

Kurumca 2017 yılında tahsil edilen 2.158.478,21 TL tutarındaki eğlence vergisinin 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabına tahakkuk kayıtlarının yapılmaması sonucu kurum mali tablolarında aynı tutarda hataya sebebiyet verilmiştir.

TAŞINMAZLARIN İŞLEM VE KAYITLARI YAPILMAMIŞ

Kurum taşınmazlarının Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’te yer alan formlardaki bilgileri içerecek şekilde kayıtlarının tutulup icmal cetvellerinin Yönetmelik ekinde bulunan örneğe (Ek 7) uygun şekilde oluşturulması, kuruma ait tüm taşınmazların, mevcut kullanım şekilleri esas alınarak emlak vergisi değerleri üzerinden fiili envanterlerinin tamamlanarak fiili envanter bilgileri üzerinden muhasebe kayıtlarına yeniden alınması gerekmektedir. İdare cevabında; Belediye taşınmazlarının tespiti için komisyon kurulduğu, taşınmazların değer tespitlerinin yapılıp kayıtlara alınacağı ifade edilmiştir.

Kurum taşınmazlarının kayıt altına alınmasına ilişkin olarak idarece yapılması gereken iş ve işlemlerin yapılıp yapılmadığı takip eden denetimlerde izlenecektir.

BAZI TAŞINMAZLARIN CİNS TASHİHLERİ YAPILMAMIŞ

Taşınmazlara ilişkin incelemede, kurum adına tapuda kayıtlı taşınmazlardan cins tashihi yapılmayanların bulunduğu görülmüştür. Sonuç olarak İdare cevabında, bulgu konusu taşınmazlarla ilgili cins değişikliklerinin yapılacağı ifade edilmiştir. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği yapılması gereken söz konusu düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı takip eden yıllar denetimlerinde izlenecektir.

EMLAK VERGİSİ’NDE HATALI UYGULAMALAR

Kemer Belediyesi sınırları içerisindeki emlak vergisi mükelleflerine ve emlak vergisi bildirim ve tahakkuk işlemlerine ilişkin incelemede; işyeri olarak kullanıldığı halde mesken üzerinden ya da tapu sicilinde cins tahsisi yapılıp kat mülkiyetine çevrildiği halde arsa üzerinden emlak vergisi bildirimi ve tahakkuku yapılan mükellefler bulunduğu görülmüştür.

Sonuç olarak İdare cevabından ve cevap ekinde gönderilen belgelerden; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 33’üncü maddesinde yazılı vergi değerini tadil eden nedenlerle emlak vergisi bildirimlerini süresinde vermeyen bulgu konusu mükelleflere ilişkin olarak idarece yerinde denetimler yapıldığı, yapılan denetimler sonucu düzenlenen yoklama tutanaklarına istinaden söz konusu mükelleflerin emlak vergisi bildirimlerinin yenilendiği anlaşılmıştır. İdarece verilen cevapta, söz konusu mükelleflere ilişkin emlak vergisi fark tahakkuklarının da yapıldığından bahsedilmişse de bu işlemlere ait herhangi bir belge cevap ekinde yer almamaktadır.

İHALE YAPILMAKSIZIN SÖZLEŞME SÜRELERİ UZATILMIŞ

BULGU 6: Mülkiyeti Belediyeye Ait Olup Kiraya Verilen Taşınmazlardan Kira Süresi Sona Erenlerin İhale Yapılmaksızın Sözleşme Sürelerinin Uzatılması. Belediyenin mülkiyetinde olup kiraya verilmiş olan gayrimenkullerden kira süresi sona erenler için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereği yeniden ihaleye çıkılmadığı, mevcut kira sözleşmelerinin belirli sürelerle sürekli olarak uzatıldığı görülmüştür. 

Kira sözleşme süresi sona eren ve uzun yıllardır sözleşme süreleri uzatılan bulgu konusu taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75’inci maddesi hükümlerine göre tahliyelerinin sağlanması ve yine aynı Kanuna göre yeniden ihaleye çıkılarak kiralanması gerekmektedir. 

MAL ALIMLARINDA KANUNDA ÖNGÖRÜLEN % 10’LUK SINIR AŞILMIŞ
734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun (22/1-d) Maddesine Göre Yapılan Mal Alımlarında Kanunda Öngörülen % 10’luk Sınırın Aşılmıştır.

Bulguda belirtildiği üzere; mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. İhtiyaçların öncelikle 4734 sayılı Kanunda öngörülen bu usullerden biriyle temin edilmesi gerekmekte olup temel ihale usullerinden biriyle alım yapılamadığı hallerde (istisnalar hariç) diğer usul ve yöntemlerle alım yapılması 4734 sayılı Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olanıdır. İdare cevabında, söz konusu hususlara hassasiyetle riayet edileceği ifade edilmiştir.

Bulgu konusu hususlara kamu idaresi cevabında belirtildiği üzere riayet edilip edilmediği takip eden yıllar denetimlerinde izlenecektir.

BELEDİYE BAŞKANINA KANUNA AYKIRI YETKİ DEVRİ YAPILMIŞ

Belediye meclisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinde sayılan yetkilerinden bazılarını Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına, Belediye Encümeninin de yine Kanunun 34’üncü maddesinde sayılan yetkilerinden bazılarını Belediye Başkanına devrettiği görülmüştür.

Türk kamu yönetiminde yetkiler kullanılması zorunlu, vazgeçilmez ve devredilmez yetkilerdir. Bu bağlamda, kamu görevlileri için yetki aynı zamanda bir yükümlülüktür. Yetki ile donatılmış bir kamu görevlisi kanunun öngördüğü koşulların oluşması durumunda yetkisini kullanmak zorundadır ve idari makamlar kendi istekleriyle yetkilerini kullanmaktan feragat edemezler. İdari makamlar, kanun açıkça düzenlemediği sürece yetkilerini başka idari makamlara devredemezler.

Sonuç olarak; Belediye Encümeni ve Meclisince yapılan yetki devirlerinin yasal mevzuata ve hukuka uygun olduğuna yönelik idarece savunulan görüşler tatmin edici olmaktan uzaktır. Söz konusu yetki devirlerinin kanuni dayanaktan yoksun ve hukuka aykırı olduğu, bunlara dayanılarak kullanılan ve kullanılacak olan her türlü tasarrufun da yetki yönünden uygun olmadığı kanaatine ve sonucuna varılmıştır.

AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI İŞİ İHALESİZ VE BEDEL ALINMAKSIZIN VERİLMİŞ

Ambalaj atıkların toplanması için verilen imtiyaz hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale yapılmaksızın ve herhangi bir bedel alınmaksızın verildiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak Bulguda açıklandığı üzere; ambalaj atıklarının toplanmasına ilişkin imtiyaz hakkının ihale yapılmaksızın ve herhangi bir bedel alınmaksızın verilmesi mevzuata aykırı olup bu hakkın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yapılacak ihale sonucu ihale üzerinde bırakılan istekli ile düzenlenecek sözleşmeyle verilmesi gerekmektedir. İdare cevabında, mevcut sözleşmenin süresinin bitmesini müteakip işin 2886 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ihaleyle yaptırılmasının sağlanacağı ifade edilmiştir.

Bulgu konusu tespitin, yürürlükte olan mevcut sözleşme sonrası devam edip etmediği takip eden yıllar denetimlerinde izlenecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARLA İLGİLİ EMLAK VERGİSİ TAKİBİ YAPILMAMIŞ

Kemer Belediyesi sınırları içerisinde yapılmış olan kamulaştırma işlemlerinin İlçe Tapu Müdürlüğü tarafından ilgili belediyeye bildirilmediği, bu bildirimin yapılmamış olması nedeniyle kamulaştırılan taşınmazlar için beyan edilen emlak vergisi değerleri ile kamulaştırma bedelleri arasında fark oluşup oluşmadığının kontrol edilemediği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak İdare cevabından ve cevap ekinde gönderilen belgeden; Kamulaştırma Kanunu ve Emlak Vergisi Kanunu kapsamındaki işlemler konusunda tapu idaresinin belediyeyi zamanında bilgilendirmesinin sağlanması, bilgi ve veri paylaşımının düzenle olarak yapılması hususlarında Kemer Tapu Müdürlüğüne 23.05.2018 tarih ve E.3183 sayılı yazının yazıldığı anlaşılmıştır. İdarece, kamulaştırma işlemlerine ilişkin emlak vergisi takibinin düzenli olarak yapılıp yapılmadığı izleyen yıllar denetimlerinde takip edilecektir.

DERNEK VE VAKIFLARA KANUNA AYKIRI TAŞINMAZ TAHSİSİ YAPILMIŞ

Mülkiyeti belediyeye ait taşınmaz malların bazılarının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesi hükümlerine aykırı olarak bazı dernek ve vakıflara belirli sürelerle tahsis edildiği görülmüştür.

İdare cevabında belirtildiği gibi sadece daha önce tahsis edilen taşınmazlardan tahsis süresi dolanların tahliyesi ve idareye tesliminin değil, mevcut haliyle tahsis süresi devam eden taşınmazların da tahliyesinin sağlanarak idareye tesliminin sağlanması ve bu taşınmazların 2886 sayılı Kanuna göre ihale edilerek kiralanması yoluna gidilmesi gerekmektedir.

BÜTÇE EMANETLERİ HESABINDA KAYITLI BORÇLARIN MUHASEBE KAYITLARINA ALINMA SIRASINA GÖRE ÖDENMEMİŞTİR

320 Bütçe Emanetleri Hesabında kayıtlı borçların muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenmediği görülmüştür. 5018 sayılı Kanunun 34’üncü maddesinde hangi ödemelere öncelik verileceği açıkça düzenlemiş olup bunlar arasında idare cevabında söz edilen ödemeler bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden yıllar denetimlerinde izlenecektir.

TELEKOMÜNİKASYON ALT YAPI VE ŞEBEKELERİNDEN ALINMASI GEREKEN GEÇİŞ̧ HAKKI BEDELLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİNİN YAPILMAMIŞ

Belediye mücavir alanı içinde kalan sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerece ilişkin geçiş hakkı ücretlerine ait tarifenin belirlenmediği, söz konusu gelir kaleminin takip ve tahsilinin yapılmadığı görülmüştür.

KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR NAZIM HESAPLARDA İZLENMEMİŞ

Kurum bilançosunda kayıtlı duran varlıklardan kiraya verilenlerin nazım hesaplarda izlenmediği görülmüştür.

BELEDİYECE TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZLARIN MUHASEBE KAYITLARI İZLENMEMİŞ

Hazinece Kemer Belediyesine tahsis edilen (üzerinde hizmet binası bulunan 3.600,00 m2 yüzölçümündeki taşınmaz) taşınmazlar ile Kemer Belediyesince İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen (üzerinde 45 m2 ofis bulunan taşınmaz) taşınmazlar muhasebe kayıtlarına alınarak hesaplarda izlenmelidir.

KİRA SÖZLEŞMELERİNE KANUNA AYKIRI HÜKÜMLER KONULMUŞ

Mülkiyeti belediyeye ait taşınmaz malların kiralanmasına ilişkin düzenlenen kira sözleşmelerine 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu’na aykırı hükümler konulduğu görülmüştür. Kira sözleşmelerinin incelenmesinde; sözleşmelerde “belediyenin kira süresi dolmadan bir ay önce kira süresini tek taraflı olarak uzatıp uzatmamaya karar vermeye yetkili ve kira süresi sonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75’inci maddesi hükümlerini uygulayıp uygulamamakta serbest olduğuna” ilişkin hükümler bulunduğu görülmüştür.

Sonuç olarak Bulguda açıklandığı üzere; idare, kira sözleşmelerinin sürelerini uzatıp uzatmama ya da kira süresi sonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75’inci maddesi hükümlerini uygulayıp uygulamama hususlarında takdir hakkına ve yetkisine sahip değildir. Sözleşmelere kanunun emredici hükümlerine aykırı hükümler konulamayacak olup konulması durumunda bu hükümlerin geçerliliğinden bahsedilemeyecektir. İdare cevabında, emredici kanun hükümlerine aykırı hükümlerin bundan sonraki süreçte kira sözleşmelerinde hüküm olarak düzenlenmeyeceği belirtilmiştir.

Bulgu konusu mevzuata aykırı hususun düzeltilip düzeltilmediği takip eden yıllar denetimlerinde izlenecektir.

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN İŞGAL EDİLEN BAZI YERLERDEN ECRİMİSİL ALINMAMIŞ

Kemer ilçe sınırları içerisindeki park, yeşil alan, meydan, ağaçlandırılacak alan vb. gibi belediyenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve üçüncü şahıslar tarafından restaurant, bar, otopark, bahçe, şezlong alanı vs. olarak ya da ruhsatsız yapı yapılarak işgal edilen bazı yerler için işgalcilerden ecrimisil alınmadığı tespit edilmiştir. 

İdare cevabında, fuzuli şagil durumundaki kişiler adına ecrimisil bedellerinin tahakkuk ettirildiği ifade edilmiş, ancak işgali söz konusu yerlerin tahliyesine ilişkin herhangi bir cevap verilmemiştir. Bu yerlerle ilgili olarak, ecrimisil bedellerinin tahsili ile birlikte 2886 sayılı Kanunun 75’inci maddesinde yer alan “İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir.” hükmünün de uygulanması gerekmektedir.

EVSEL KATI ATIK ÜCRETİ TARİFESİ BELİRLENMEMİŞ

Kurumca, işyerlerine ilişkin evsel katı atık ücret tarifesi belirlenmesine rağmen meskenlere ilişkin tarife belirlenmemiştir. İşyerlerine ilişkin evsel katı atık hizmetine ait ücretlendirmenin ise su faturaları üzerinden yapılmadığı görülmüştür.

NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 •   Takım P O
 • 1 Alanyaspor 0 0
 • 2 Antalyaspor 0 0
 • 3 Beşiktaş 0 0
 • 4 Çaykur Rizespor 0 0
 • 5 Fenerbahçe 0 0
 • 6 Galatasaray 0 0
 • 7 Gazişehir Gaziantep FK 0 0
 • 8 Gençlerbirliği 0 0
 • 9 Göztepe 0 0
 • 10 İstanbul Başakşehir 0 0
 • 11 Kasımpaşa 0 0
 • 12 Kayserispor 0 0
 • 13 Konyaspor 0 0
 • 14 MKE Ankaragücü 0 0
 • 15 Sivasspor 0 0
 • 16 Trabzonspor 0 0
 • 17 Yeni Malatyaspor 0 0
 • 18 Yukatel Denizlispor 0 0
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA